วัตถุประสงค์

             ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก และนโยบายผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นที่กำหนดให้หน่วย จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์ (WAR ROOM) ประจำหน่วย เพื่อเป็นสถานที่ในการบริหารเหตุการณ์ และรวบรวมข้อมูลให้กับผู้บังคับบัญชา ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารเหตุการณ์ และ ควบคุมสั่งการณ์ พร้อมทั้งประสานงานกับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างรวดเร็ว ทัน เวลา ซึ่งหน่วยได้ดำเนินการ เป็นไปตามสั่งการของ กองพลทหารราบที่ ๕ ดังนี้
          จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ติดตามสถานการณ์ (WAR ROOM) ประกอบไปด้วย ฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  สามารถเรียกประชุมศูนย์ได้ทันที  เมื่อเปิดศูนย์  สำหรับในสภาวะปกติ ได้มอบหมายให้  เจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งฯ เป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เมื่อมีเหตุการณ์ จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที  ด้วยเครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด   จัดเตรียมแผนที่สถานการณ์ แผนที่สังเขป  ออกเป็น ๒ อำเภอ คือ อ.ทุ่งใหญ่  และ  อ.นาบอน  จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น