พื้นที่รับผิดชอบ อ.ทุ่งใหญ่

สภาพทั่วไปของ อ.ทุ่งใหญ่
          ที่ตั้ง อำเภอทุ่งใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทางห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ ๑๐๒ กิโลเมตร พื้นที่เป็นลักษณะภูเขาและที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ประมาณ ๖๐๓.๒๘๗ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๗ ของพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
          อานาเขต
                   ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ฉวาง อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
                   ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.ทุ่งสง อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช และ อ.ลำทับ จ.กระบี่             
                   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ฉวาง อ.นาบอน อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
                   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.พระแสง จ.สุราษฎรณ์ธานี อ.เขาพนม จ.กระบี่
          ประชากร
                   อ.ทุ่งใหญ่ มีประชากรทั้งหมด ๖๑,๙๙๗ คน แยกเป็นชาย ๓๑,๒๘๖ คน หญิง ๓๐,๗๑๑ คน
          การปกครอง
                   อ.ทุ่งใหญ่ แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ ตำบล ๖๓ หมู่บ้าน ๑ เทศบาล ๗ อบต.
          ลักษณะภูมิประเทศ
                   ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบสูง มีประมาณ ๓/๔ ส่วน นอกจากนั้นเป็นพื้นที่ราบลุ่มสลับเนิน พื้นที่ทางใต้มีระดับสูงกว่าทางเหนือ  น้ำในลำคลองต่าง ๆ จะไหลไปทางทิศเหนือทั้งหมด พื้นที่ทั่วไปจึงเหมาะแก่การทำสวน ทำนา น้ำเพื่อการเกษตรอาศัยน้ำจากธรรมชาติเป็นหลัก แถบเชิงเขา มีทรัพยากร ธรรมชาติ เช่น แร่ยิปซั่ม ถ่านลิกไนท์
          สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล
                   โดยปกติอากาศไม่ร้อนไม่หนาวมากนัก มีฝนตกชุก เพราะอยู่ค่อนไปทางฝั่งตะวันตก และมรสุมตะวันออก คือช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน จะได้รับฝนจากมรสุมตะวันตก เดือนตุลาคม – ธันวาคม จะได้รับมรสุมตะวันออก ฤดูกาลมี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม
          ด้านการเมืองการปกครอง
                   หน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสังกัดรัฐวิสาหกิจที่ตั้งในอำเภอทุ่งใหญ่มีดังนี้
         หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง มี ๒ หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
         หน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค มี ๑๒ หน่วยงานคือ
                   ๑. ที่ทำการปกครองอำเภอ
                   ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชน  
                   ๓. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอทุ่งใหญ่
                   ๔. สำนักงานสัสดี  
                   ๕. สำนักงานที่ดินอำเภอ
                   ๖. สถานีตำรวจภูธร  
                   ๗. สำนักงานเกษตรอำเภอ
                   ๘. สถานีประมงน้ำจืด จังหวัดนครศรีธรรมราช
                   ๙. หมวดการทาง
                   ๑๐. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
                   ๑๑. สำนักงานสาธารณะสุข
                   ๑๒. หน่วยควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๖ อำเภอทุ่งใหญ่
         หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี ๘ หน่วยงานคือ
                   ๑. เทศบาล ตำบลท่ายาง
                   ๒. องค์การบริหารส่วนตำบล ท่ายาง
                   ๓. องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งใหญ่
                   ๔. องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งสัง
                   ๕. องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงหยัน
                   ๖. องค์การบริหารส่วนตำบล ปริก
                   ๗. องค์การบริหารส่วนตำบล บางรูป
                   ๘. องค์การบริหารส่วนตำบล กุแหระ
          หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มี ๒ หน่วยงาน
                   ๑. การไฟฟ้าสาวนภูมิภาค
                   ๒. องค์การสวนยางกรุงหยัน
          ธนาคารมี ๔ แห่ง  คือ  ธนาคารออมสิน   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา    ธนาคารไทยพานิช   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
          หน่วยงานสังกัดภาคเอกชน มี ๑ แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
          ปั้มน้ำมัน มี ๓ แห่ง คือ ปั้ม ปตท.๑ แห่ง ปั้มน้ำมันของเอกชน ๒ แห่ง
          สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มี ๑ คน คือ นาย นายเทพไท   เสนพงค์
          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต อ.ทุ่งใหญ่ แบ่งออกเป็น ๒ เขต คือ
เขตเลือกตั้งที่ ๑ ได้แก่ นายธีระพงศ์   เพิ่ม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ได้แก่ นาย จอมไกร สวัสดิวงศ์
          ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                   ๑. ไฟฟ้า ราษฎรอำเภอทุ่งใหญ่ มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ ๑๔,๐๐๐ ครัวเรือน
                   ๒. ประปา ราษฎรอำเภอทุ่งใหญ่ มีน้ำประปาใช้ ๑,๑๓๖ ครัวเรือน
                   ๓. การคมนาคม
                             การติดต่อกับต่างอำเภอและจังหวัดของอำเภอทุ่งใหญ่ มีความสะดวก ถนนส่วนใหญ่เป็นถนน ลาดยางแอสฟัลท์ มีถนนสายสำคัญดังนี้
                             ๑. ถนนสายเอเชีย (สาย ๔๑) จาก อ.นาบอน – อ.ทุ่งใหญ่ – อ.ฉวาง ระยะทาง ๑๕.๕ กิโลเมตร เป็นถนนสี่ช่องทางจราจร ลาดยางเอสฟัลท์
                             ๒. ถนนสายทุ่งใหญ่ – หลักช้าง ระยะทาง ๒๑ กิโลเมตร ลาดยางเอสฟัลท์  
                             ๓. ถนนสายทุ่งใหญ่ – อ.เขาพนม จ.กระบี่ ระยะทาง ๓๕ กิโลเมตร ลาดยางเอสฟัลท์
                             ๔. ถนนสายท่ายาง – วัดใหม่ เป็นถนนทางหลวงสายชนบท ระยะทาง ๑๕ กิโลเมตร ลาดยางเอสฟัลท์
                             ๕. ถนนสายทุ่งใหญ่ – อ.พระแสง จ.สุราษฎรร์ธานี ระยะทาง ๔๓ กิโลเมตรลาดยางเอสฟัลท์
                             ๖. ถนนสายทุ่งใหญ่ – อ.ทุ่งสง ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร ลาดยางเอสฟัลท์
                             ๗. ถนนสายทุ่งใหญ่ – อ.ลำทับ จ.กระบี่ ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร ลาดยางเอสฟัลท์
                             ๘. ถนนลูกรังเชื่อมระหว่าง ตำบล หมู่บ้าน จำนวน ๑๘๕ สาย
          ด้านการเกษตรและสังคม
                   ๑. ด้านเกษตรกรรม ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว   ไม้ผล พืชผัก พืชไร่ กาแฟ พืชอื่นๆ
                   ๒. ด้านการปศุสัตว์  เกษตรกร   ยึดอาชีพการเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม
                   ๓. ด้านอุตสาหกรรม   มีธุรกิจภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญดังนี้ การทำเหมืองแร่ การแปรรูปไม้ยางพารา ผลิตอิฐซีเมนต์
                   ๔. การท่องเที่ยว  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ดังนี้ อ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน ถ้ำเขารูป ถ้ำเพดาน หนองทะเลสองห้อง วัดเขาดิน วัดเขาหน้าเหรียง
                   ๕. การศึกษา   มีสำนักงานการศึกษาพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน ๕๒ โรงเรียน
                   ๖. ด้านสาธารณสุข   มีโรงพยาบาล ๖๐ เตียง จำนวน ๑ แห่ง แพทย์และพยาบาลรวม ๗๐ คน สถานีอนามัย จำนวน ๑๑ แห่ง
                   ๗. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                             แหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่  แม่น้ำตาปี คลองสังข์ คลองสินปุน คลองบางปรน หนองทะเลปรน หนองทะเลสองห้อง หนองหลวง
                             ทรัพยากรป่าไม้ อำเภอทุ่งใหญ่มีป่าสงวนแห่งชาติ ๘ แห่ง เนื้อที่ ๑๗๖,๗๖๙ ไร่ ได้แก่ ป่าหนองพุฒิ มีเนื้อที่ ๖๒ ไร่ ป่าขอนไทรหัก มีเนื้อที่ ๑๕,๒๐๖ ไร่ ป่าคลองโฮม มีเนื้อที่ ๔,๔๖๙ ไร่ ป่าทุ่งสัง – ปากเพรียง มีเนื้อที่ ๕๙,๘๙๑ ไร่ ป่าคลองกรุงหยัน มีเนื้อที่ ๘๓,๗๕๐ ไร่     ป่าช่องนกฮัง มีเนื้อที่ ๙,๔๗๘ ไร่ ป่าควนลำภูมี เนื้อที่ ๑๑๓ ไร่ ป่าไสค่าย มีเนื้อที่ ๓,๘๐๐ ไร่
          สภาพปัญหาและความขัดแย้งใน อ.ทุ่งใหญ่
                   สังคมจิตวิทยา อยู่ในระดับดี แนวคิดแนวปฏิบัติทางด้านการเมือง แดง ๑๐ % เหลือง ๖๐% เป็นกลาง ๓๐%  แบ่งการปกครองออกเป็น ๗ ตำบล ๖๓ หมู่บ้าน ๗ อบต. ๑ เทศบาล มีรายละเอียดดังนี้
          ๑. ต.ท่ายาง แบ่งออกเป็น ๑๒ หมู่บ้าน
          ๒. ต.ทุ่งสัง แบ่งออกเป็น ๗ หมู่บ้าน
          ๓. ต.ทุ่งใหญ่ แบ่งออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน
          ๔. ต.กุแหระ แบ่งออกเป็น ๘ หมู่บ้าน
          ๕. ต.ปริก แบ่งออกเป็น ๙ หมู่บ้าน
          ๖. ต.บางรูป แบ่งออกเป็น ๙ หมู่บ้าน

          ๗. ต.กรุงหยัน แบ่งออกเป็น ๘ หมู่บ้าน

2 ความคิดเห็น:

  1. แสดงข้อมูลสถานะถนนแต่ละสาย
    เช่น ถนนดำ,คอนกรีต,ลูกรัง

    ตอบลบ
  2. แสดงข้อมูลสถานะถนนแต่ละสาย
    เช่น ถนนดำ,คอนกรีต,ลูกรัง

    ตอบลบ