พื้นที่รับผิดชอบ อ.นาบอน

สภาพทั่วไปของ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
           ที่ตั้ง อำเภอนาบอน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลนาบอน อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช   ระยะทางห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ ๗๗ กิโลเมตร พื้นที่เป็นลักษณะพื้นที่สูง หรือที่ลาดชัน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ ๔๐ – ๕๐ เมตร        
          อานาเขต
                   ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช
                   ทิศใต้ ติดต่อกับ อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช                                      
                   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ   อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
                   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ. ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
          ประชากร
                   อ.นาบอน มีประชากรทั้งหมด ๒๓,๙๑๙ คน แยกเป็นชาย ๑๑,๘๘๕ คน หญิง ๑๒,๐๓๔ คน
          การปกครอง
                   อ.นาบอน แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ ตำบล ๔๓ หมู่บ้าน ๑ เทศบาล ๓ อบต.
          ลักษณะภูมิประเทศ
                   ลักษณะทั่วไปเป็นที่ สูง หรือที่ราบเชิงเขา ดินในที่ราบลุ่ม เกิดจากตะกอนที่มาจากแม่น้ำจากลำคลองย่อยๆสูงขึ้น พื้นที่ทั่วไปจึงเหมาะแก่การทำเกษตร ดินในที่ราบเชิงเขาใน อ.นาบอนสภาพเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะ แก่การทำสวนยาง สวนผลไม้ เช่น กาแฟ โกโก้สวน  
          สภาพภูมิอากาศและฤดูกาล
                   โดยปกติอากาศไม่ร้อนไม่หนาวมากนัก มีฝนตกชุก เพราะอยู่ค่อนไปทางฝั่งตะวันตก และมรสุมตะวันออก คือช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน จะได้รับฝนจากมรสุมตะวันตก เดือนตุลาคม – ธันวาคม จะได้รับมรสุมตะวันออก ฤดูกาลมี ๒ ฤดู คือ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ธันวาคม
          ด้านการเมืองการปกครอง
                   หน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสังกัดรัฐวิสาหกิจที่ตั้งในอำเภอทุ่งใหญ่มีดังนี้
          หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง มี ๑ หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลนาบอน    
          หน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค มี ๑๐ หน่วยงานคือ
                             ๑. ที่ทำการปกครองอำเภอ  
                             ๒. สำนักงานพัฒนาชุมชน   
                             ๓. สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอำเภอนาบอน 
                             ๔. สำนักงานสัสดี  
                             ๕. สำนักงานที่ดิน
                             ๖. สถานีตำรวจภูธร  
                             ๗. สำนักงานเกษตร
                             ๘. หมวดการทาง
                             ๙. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
                             ๑๐. สำนักงานสาธารณะสุข
           หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มี ๔ หน่วยงานคือ
                             ๑. เทศบาล ตำบลนาบอน
                             ๒. องค์การบริหารส่วนตำบล นาบอน
                             ๓. องค์การบริหารส่วนตำบล แก้วแสน
                             ๔. องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งสง
            หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มี ๒ หน่วยงาน
                             ๑. การไฟฟ้าสาวนภูมิภาค
                             ๒. องค์การสวนยาง
             ธนาคารมี ๓ แห่ง คือ  ธนาคารออมสิน  ธนาคารกรุงไทย  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
             หน่วยงานสังกัดภาคเอกชน มี ๑ แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
             ปั้มน้ำมัน มี ๑ แห่ง คือ ปั้ม ปตท.  
             สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มี ๑ คน คือ นาย ชินวรณ์      บุญเกียรติ์
             สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขต อ.นาบอน แบ่งออกเป็น ๑ เขต คือ
 นายนัฐเดช   แก้วเรือง
                   
             ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                             ๑. ไฟฟ้า ราษฎรอำเภอนาบอน มีไฟฟ้าใช้  ๙๘%
                             ๒. ประปา ราษฎรอำเภอนาบอน มีน้ำประปาหมู่บ้าน ๒๕ แห่ง   
                             ๓. การคมนาคม
                    การติดต่อกับต่างอำเภอและจังหวัดของอำเภอนาบอน มี ๓ เส้นทาง ดังนี้
                             ๑. ทางรถยนต์ มีทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัด เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อ สำหรับรถที่ใช้บริการระหว่าง อ.นาบอน – อ.ทุ่งสง – จันดี คือรถยนต์รับจ้าง (รถยนต์สองแถว) มี ๑ สาย จำนวน ๑๕ คัน ระยะทาง ๑๙ กิโลเมตร
                             ๒. ถนนสายรอง ในความรับผิดชอบของ รพช.กรมโยธาธิการ และองค์การบริหารส่วนจังหวัด รวม ๙๒ สาย (แบ่งเป็นถนนลาดยาง ๒ สาย ถนนลูกรัง ๙๐ สาย
                             ๓. ทางรถไฟ มีทางรถไฟสายใต้ผ่าน มีสถานีรถไฟ ๒ สถานี คือ สถานีนาบอนและสถานีคลองจัง  
               ด้านการเกษตรและสังคม
                             ๑. ด้านเกษตรกรรม ผลผลิตการเกษตรที่สำคัญ คือ การแปรรูปยางพาราเช่น โรงงานน้ำยางข้น โรงงานน้ำยางแผ่น โรงงานผลิตยางแผ่นอบแห้ง มีจำนวน ๖ แห่ง ได้แก่ บริษัท มิตรไทยโฮลดิ้งจำกัด บริษัทศรีเจริญการยางจำกัด บริษัทนาบอนรับเบอร์จำกัด บริษัท เมธาสิทธิ์ จำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทยนาบอนจำกัด บริษัทเอ ทีเอสรับเบอร์จำกัด
                             ๒.  การท่องเที่ยว อำเภอนาบอนมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ สวนสาธารณะหนองไม้ตาย และสวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติ น้ำตกคลองจัง เขาพรสุเมรุ
                             ๓. การศึกษา อำเภอนาบอนมีโรงเรียนระดับประถมปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาตอนต้น  
                             ๔. ด้านสาธารณสุข อำเภอทุ่งใหญ่ มีโรงพยาบาล ๓๐ เตียง จำนวน ๑ แห่ง   สถานีอนามัย จำนวน ๗ แห่ง สำนักงานสาธารณสุข ๑ แห่ง
                             ๗. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                              แหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่  คลองจัง
                             ทรัพยากรป่าไม้ อำเภอนาบอนมีป่าสงวนแห่งชาติมี เนื้อที่ ๒๗,๘๖๒ ไร่ ได้แก่ ป่าปลายคลองวังหีบ เนื้อที่ ๒๑,๒๕๐ ไร่ ป่าเขาดาว ป่าคลองหยิก อยู่ใน ต.ทุ่งสง  เนื้อที่ ๕,๖๑๒ ไร่  
             สภาพปัญหาและความขัดแย้งใน อ.ทุ่งใหญ่
                             สังคมจิตวิทยา อยู่ในระดับดี แนวคิดแนวปฏิบัติทางด้านการเมือง แดงไม่มี     เหลือง ๙๐% เป็นกลาง ๑๐%  แบ่งการปกครองออกเป็น ๓ ตำบล ๓๔ หมู่บ้าน ๓ อบต.  ๑ เทศบาล มีรายละเอียดดังนี้
          ๑. ต.นาบอน แบ่งออกเป็น ๑๔ หมู่บ้าน
          ๒. ต.แก้วแสน แบ่งออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน
          ๓. ต.ทุ่งสง แบ่งออกเป็น ๑๐ หมู่บ้าน

          ๔. ต.กุแหระ แบ่งออกเป็น ๘ หมู่บ้าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น