พื้นที่เสี่ยงภัย อ.ทุ่งใหญ่

พื้นที่เสี่ยงการเกิดอุทกภัย

          ต.ท่ายาง

                    หมู่ที่ ๑ บ้านบางตะเภา

                    หมู่ที่ ๒ บ้านท่ายาง

                    หมู่ที่ ๓ บ้านไสมุด

                    หมู่ที่ ๔ บ้านนาท่อม

                    หมู่ที่ ๗ บ้านยางสองขอน

จุดอพยพในพื้นที่ปลอดภัย

          ที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ พิกัด NK ๔๑๓๑๗๐

          รร.บ้านอวดพัน พิกัด NK ๔๓๒๑๗๕

          ต.ทุ่งใหญ่

                     หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งคอก หมู่ที่ ๓ บ้านนาใหญ่

                     หมู่ที่ ๔ บ้านตาราง

                     หมู่ที่ ๖ บ้านควนคลัง

                     หมู่ที่ ๘ บ้านบ้านวัดใหม่

                     หมู่ที่ ๑๐ บ้านขนานใหญ่

จุดอพยพในพื้นที่ปลอดภัย

          วัดขนาน พิกัด NK ๔๔๐๒๕๖

          วัดใหม่ พิกัด NK ๔๙๒๒๙๒

          ต. ทุ่งสัง

                      หมู่ที่ ๓ บ้านควนยูง

                      หมู่ที่ ๔ บ้านวังหิน

                      หมู่ที่ ๕ บ้านเขาหลัก

จุดอพยพในพื้นที่ปลอดภัย

          วัดภูเขาลำทัง พิกัด NK ๓๗๘๒๔๒

          วัดธรรมมิการาม พิกัด NK ๓๗๕๒๗๘

          ต.บางรูป

                      หมู่ที่ ๑ บ้านไสหร้า

                      หมู่ที่ ๒ บ้านหนองหรั่ง

                      หมู่ที่ ๖ บ้านไสปุด

                      หมู่ที่ ๗ บ้านควนตอ

จุดอพยพในพื้นที่ปลอดภัย

          วัดหน้าเขารูป พิกัด NK ๒๗๕๒๙๘

          วัดประดิษฐาราม พิกัด NK ๓๔๔๓๐๔

พื้นที่อากาศสามารถลงได้

          โรงเรียนวัดใหม่ หมู่ที่ ๘ พิกัด NK ๔๙๔๒๙๔

           สนามกีฬาเทศบาล ต.ท่ายาง พิกัด NK ๔๑๓๑๗๐

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น